• Rekrutacja Uczniów

    1. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń, którego rodzice w pełni akceptują katolicki model wychowania dziecka. Szkoła nie podlega rejonizacji.

    2. Uczeń nabywa prawa ucznia, z chwilą wpisania go na listę uczniów.

    3. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje wynik rozmowy wstępnej dyrektora i pedagoga z rodzicami kandydata i dzieckiem oraz wynik testu sprawdzającego przeprowadzanego przez nauczyciela oddziału przedszkolnego. Ponadto rodzice winni zaakceptować program wychowawczy szkoły realizowany na podstawie światopoglądu katolickiego.

    4. Akceptacja warunków nauczania i wychowania w szkole potwierdzana jest podpisaniem   umowy zawartej pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem szkoły.

    5. Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala dyrektor szkoły i podaje ją do publicznej wiadomości.

    6. W szkole pobierają naukę uczniowie nie wcześniej niż od 5 roku życia do lat 15, nie później niż do 18 roku życia.